Nabízíme poradenství v těchto oblastech:

Výkon funkce externího ekologa       

 komplexní poradenský servis v oblasti ochrany životního prostředí, který zahrnuje zejména:

 • pravidelnou a průběžnou kontrolu provozu objednatele 
 • aktualizaci a vedení provozní dokumentace v oblasti životního prostředí (všechny oblasti níže uvedené) 
 • sledování legislativních předpisů v oblasti životního prostředí a jejich implementace do provozních řádů a dalších dokumentů objednatele z hlediska ochrany životního prostředí 
 • zastupování objednatele při jednáních s orgány státní správy v oblasti ochrany životního prostředí
 • efektivní řešení problémů v oblasti životního prostředí

Odpadové hospodářství

 • zajištění funkce Odpadového hospodáře dle § 15 zákona o  odpadech
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a označení,
 • vedení průběžné evidence o odpadech,
 • vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP) a ročního výkazu o odpadech a druhotných surovinách na ČSÚ,
 • zpracování žádostí k získání nezbytných souhlasů dle zákona o odpadech a jejich zajištění,
 • zpracování provozních řádů zařízení dle zákona o odpadech,
 • vypracování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu, 
 • zastupování původce odpadu při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
 • konzultace, poradenství, organizace školení v oblasti ochrany životního prostředí
 • a jiné.

Chemické látky

 • vyhodnocení konkrétní situace v plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, navržení způsobu odstranění případných problémů,
 • řešení požadavků vyplývajících z REACH, ROHS,SVHC,
 • zpracování Písemných pravidel pro nakládání s žíravinami a toxickými látkami, následné zajištění akceptace od příslušné KHS a následné proškolení,
 • aktualizace bezpečnostních listů,
 • zavedení evidence nebezpečných chemických látek a směsí, 
 • navržení interních předpisů ,
 • sepsání protokolu o zařazení / nezařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
 • zajištění měření faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrace, prašnost, chemické škodliviny, mikroklimatické poměry) zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy,
 • informování o změně právních předpisů, školící činnost,
 •  a jiné

Ochrana ovzduší

 • provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší, 
 • zajištění hlášení přes ISPOP - oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší,  souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší, roční hmotnostní bilanci rozpouštědel,
 • vypracováni provozních řádů pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší,
 • vybavení potřebných povolení u státní správy týkající se ochrany ovzduší, 
 • zajištění měření zdrojů znečištění ovzduší,
 • konzultační a poradenskou činnost, 
 • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy,
 • a jiné.

Ochrana vod

 • zajištění ročního hlášení přes ISPOP ohledně povrchových a podzemních vod,
 • vybavení potřebných vodoprávních rozhodnutí, 
 • vypracování havarijních plánů dle zákona o ochraně vod,
 • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy 
 • kontrola parametrů odpadních vod – zajištění analýzy akreditovanými laboratořemi
 • a jiné.

Obalové hospodářství

 • vypracování hlášení o obalech za každé čtvrtletí,
 • vypracování ročního hlášení,
 • konzultační a poradenskou činnost,
 • a jiné.

Zavádění ISO 9001, 14001

 • příprava pro zavedení  ISO 9001, ISO 14001 včetně potřebných interních dokumentů,
 • aktualizace dokumentů dle požadavků norem a změn legislativy, příprava na recertifikaci,
 • činnost interního auditora EMS, OHSAS (BOZP),
 • a jiné.

Ekologická újma 

 • provedení základního hodnocení rizik


Napište nám, nebo nám zavolejte.

  Kontakty